DataPitStop » Indiana »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Rokyu (Yellow)
Kiyotsuke 05/04/2006 503
Rei 05/04/2006 494
Hajime 05/04/2006 518
Matte 05/04/2006 501
Dojo 05/04/2006 482
Sensei 05/04/2006 475
Seiza 05/04/2006 494
Anza 05/04/2006 625
Tsugi Ashi 05/04/2006 493
Ayumi Ashi 05/04/2006 525
Gi 05/04/2006 473
Judoka 05/04/2006 492
Tori 05/04/2006 470
Uke 05/04/2006 481
Hidari 05/04/2006 469
Migi 05/04/2006 477
Ukemi 05/04/2006 461
Koho Ukemi 05/04/2006 539
Zempo Kaiten Ukemi 05/04/2006 502
Randori 05/04/2006 493
Kata 05/04/2006 476
Shiai 05/04/2006 484
Tatami 05/04/2006 470
Osae Komi 05/04/2006 489
Toketa 05/04/2006 491
Ippon 05/04/2006 34
Waza-Ari 05/04/2006 29
Yuko 05/04/2006 28
Koka 05/04/2006 30
Sore made 05/04/2006 27
Rokkyu 05/04/2006 29
Hai 05/04/2006 35
Iie 05/04/2006 32
Onegai-shimasu 05/04/2006 29
Domo Arigato 05/04/2006 37
Gokyu (Orange)
Shido 05/21/2006 50
Hansoku Make 05/21/2006 59
Hantei 05/21/2006 58
Sono Mama 05/21/2006 53
Yoshi 05/21/2006 48
Shizen Hontai 05/21/2006 46
Jigo Hontai 05/21/2006 56
Kuzushi 05/21/2006 50
Tsukuri 05/21/2006 45
Kake 05/21/2006 47
Harai 05/21/2006 57
Gari 05/21/2006 264
Gake 05/21/2006 262
Hane 05/21/2006 61
Nage 05/21/2006 46
Waza 05/21/2006 52
Nage Waza 05/21/2006 42
Te 05/21/2006 47
Te Waza 05/21/2006 46
Ashi 05/21/2006 262
Ashi Waza 05/21/2006 267
O 05/21/2006 48
Ko 05/21/2006 46
Goshi/Koshi 05/21/2006 270
Koshi Waza 05/21/2006 44
O Goshi 05/21/2006 48
Soto 05/21/2006 48
Uchi 05/21/2006 46
OSoto Gari 05/21/2006 44
Ki 05/21/2006 48
Kiai 05/21/2006 46
Yonkyu (Green)
Yusei Gachi 05/21/2006 21
Hiki Wake 05/21/2006 19
Waza Ari Awasete Ippon 05/21/2006 17
Katame Waza 05/21/2006 15
Newaza 05/21/2006 17
Osaekomi Waza 05/21/2006 19
Shime/Jime 05/21/2006 18
Shime Waza 05/21/2006 18
Kansetsu Waza 05/21/2006 20
Ju 05/21/2006 15
Do 05/21/2006 21
Judo 05/21/2006 20
jujitsu 05/21/2006 22
Tokui Waza 05/21/2006 19
Bushido 05/21/2006 19
Budo 05/21/2006 21
Kyu 05/21/2006 19
Dan 05/21/2006 17
Yudansha 05/21/2006 15
Mudansha 05/21/2006 20
Yudanshakai 05/21/2006 18
Uchi Komi 05/21/2006 18
Sute Geiko 05/21/2006 23
Tandoku Renshu 05/21/2006 18
Sotai Renshu 05/21/2006 26
Kieiko 05/21/2006 26
Yonkyu 05/21/2006 16
Zarei 05/21/2006 15
Ritsurei 05/21/2006 21
Hiza 05/21/2006 17
Gatame 05/21/2006 23
Guruma 05/21/2006 16
Yoko 05/21/2006 17
Gokyu 05/21/2006 19