DataPitStop » Indiana »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Rokyu (Yellow)
Kiyotsuke 05/04/2006 680
Rei 05/04/2006 682
Hajime 05/04/2006 727
Matte 05/04/2006 684
Dojo 05/04/2006 656
Sensei 05/04/2006 663
Seiza 05/04/2006 669
Anza 05/04/2006 832
Tsugi Ashi 05/04/2006 616
Ayumi Ashi 05/04/2006 677
Gi 05/04/2006 624
Judoka 05/04/2006 642
Tori 05/04/2006 526
Uke 05/04/2006 538
Hidari 05/04/2006 657
Migi 05/04/2006 638
Ukemi 05/04/2006 572
Koho Ukemi 05/04/2006 710
Zempo Kaiten Ukemi 05/04/2006 587
Randori 05/04/2006 644
Kata 05/04/2006 616
Shiai 05/04/2006 679
Tatami 05/04/2006 573
Osae Komi 05/04/2006 627
Toketa 05/04/2006 569
Ippon 05/04/2006 175
Waza-Ari 05/04/2006 74
Yuko 05/04/2006 103
Koka 05/04/2006 153
Sore made 05/04/2006 72
Rokkyu 05/04/2006 213
Hai 05/04/2006 219
Iie 05/04/2006 175
Onegai-shimasu 05/04/2006 211
Domo Arigato 05/04/2006 188
Gokyu (Orange)
Shido 05/21/2006 231
Hansoku Make 05/21/2006 182
Hantei 05/21/2006 228
Sono Mama 05/21/2006 226
Yoshi 05/21/2006 246
Shizen Hontai 05/21/2006 220
Jigo Hontai 05/21/2006 208
Kuzushi 05/21/2006 198
Tsukuri 05/21/2006 253
Kake 05/21/2006 195
Harai 05/21/2006 201
Gari 05/21/2006 404
Gake 05/21/2006 432
Hane 05/21/2006 272
Nage 05/21/2006 245
Waza 05/21/2006 191
Nage Waza 05/21/2006 175
Te 05/21/2006 249
Te Waza 05/21/2006 193
Ashi 05/21/2006 415
Ashi Waza 05/21/2006 446
O 05/21/2006 227
Ko 05/21/2006 214
Goshi/Koshi 05/21/2006 419
Koshi Waza 05/21/2006 170
O Goshi 05/21/2006 200
Soto 05/21/2006 206
Uchi 05/21/2006 201
OSoto Gari 05/21/2006 176
Ki 05/21/2006 193
Kiai 05/21/2006 201
Yonkyu (Green)
Yusei Gachi 05/21/2006 74
Hiki Wake 05/21/2006 57
Waza Ari Awasete Ippon 05/21/2006 78
Katame Waza 05/21/2006 51
Newaza 05/21/2006 57
Osaekomi Waza 05/21/2006 94
Shime/Jime 05/21/2006 66
Shime Waza 05/21/2006 64
Kansetsu Waza 05/21/2006 80
Ju 05/21/2006 69
Do 05/21/2006 84
Judo 05/21/2006 78
jujitsu 05/21/2006 88
Tokui Waza 05/21/2006 62
Bushido 05/21/2006 64
Budo 05/21/2006 79
Kyu 05/21/2006 52
Dan 05/21/2006 60
Yudansha 05/21/2006 61
Mudansha 05/21/2006 102
Yudanshakai 05/21/2006 67
Uchi Komi 05/21/2006 68
Sute Geiko 05/21/2006 67
Tandoku Renshu 05/21/2006 62
Sotai Renshu 05/21/2006 79
Kieiko 05/21/2006 108
Yonkyu 05/21/2006 65
Zarei 05/21/2006 70
Ritsurei 05/21/2006 82
Hiza 05/21/2006 52
Gatame 05/21/2006 89
Guruma 05/21/2006 74
Yoko 05/21/2006 59
Gokyu 05/21/2006 69