DataPitStop » Indiana »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Rokyu (Yellow)
Kiyotsuke 05/04/2006 525
Rei 05/04/2006 518
Hajime 05/04/2006 544
Matte 05/04/2006 525
Dojo 05/04/2006 508
Sensei 05/04/2006 505
Seiza 05/04/2006 517
Anza 05/04/2006 652
Tsugi Ashi 05/04/2006 548
Ayumi Ashi 05/04/2006 546
Gi 05/04/2006 501
Judoka 05/04/2006 511
Tori 05/04/2006 493
Uke 05/04/2006 500
Hidari 05/04/2006 494
Migi 05/04/2006 499
Ukemi 05/04/2006 495
Koho Ukemi 05/04/2006 566
Zempo Kaiten Ukemi 05/04/2006 526
Randori 05/04/2006 516
Kata 05/04/2006 499
Shiai 05/04/2006 519
Tatami 05/04/2006 507
Osae Komi 05/04/2006 508
Toketa 05/04/2006 513
Ippon 05/04/2006 46
Waza-Ari 05/04/2006 41
Yuko 05/04/2006 42
Koka 05/04/2006 44
Sore made 05/04/2006 38
Rokkyu 05/04/2006 43
Hai 05/04/2006 47
Iie 05/04/2006 41
Onegai-shimasu 05/04/2006 42
Domo Arigato 05/04/2006 51
Gokyu (Orange)
Shido 05/21/2006 69
Hansoku Make 05/21/2006 77
Hantei 05/21/2006 84
Sono Mama 05/21/2006 79
Yoshi 05/21/2006 81
Shizen Hontai 05/21/2006 73
Jigo Hontai 05/21/2006 75
Kuzushi 05/21/2006 73
Tsukuri 05/21/2006 72
Kake 05/21/2006 74
Harai 05/21/2006 82
Gari 05/21/2006 283
Gake 05/21/2006 282
Hane 05/21/2006 94
Nage 05/21/2006 64
Waza 05/21/2006 73
Nage Waza 05/21/2006 62
Te 05/21/2006 108
Te Waza 05/21/2006 66
Ashi 05/21/2006 286
Ashi Waza 05/21/2006 291
O 05/21/2006 68
Ko 05/21/2006 70
Goshi/Koshi 05/21/2006 294
Koshi Waza 05/21/2006 62
O Goshi 05/21/2006 72
Soto 05/21/2006 71
Uchi 05/21/2006 78
OSoto Gari 05/21/2006 66
Ki 05/21/2006 70
Kiai 05/21/2006 67
Yonkyu (Green)
Yusei Gachi 05/21/2006 36
Hiki Wake 05/21/2006 30
Waza Ari Awasete Ippon 05/21/2006 30
Katame Waza 05/21/2006 23
Newaza 05/21/2006 29
Osaekomi Waza 05/21/2006 37
Shime/Jime 05/21/2006 26
Shime Waza 05/21/2006 29
Kansetsu Waza 05/21/2006 33
Ju 05/21/2006 27
Do 05/21/2006 42
Judo 05/21/2006 30
jujitsu 05/21/2006 42
Tokui Waza 05/21/2006 36
Bushido 05/21/2006 29
Budo 05/21/2006 34
Kyu 05/21/2006 28
Dan 05/21/2006 27
Yudansha 05/21/2006 22
Mudansha 05/21/2006 44
Yudanshakai 05/21/2006 36
Uchi Komi 05/21/2006 29
Sute Geiko 05/21/2006 38
Tandoku Renshu 05/21/2006 32
Sotai Renshu 05/21/2006 43
Kieiko 05/21/2006 47
Yonkyu 05/21/2006 30
Zarei 05/21/2006 23
Ritsurei 05/21/2006 31
Hiza 05/21/2006 25
Gatame 05/21/2006 49
Guruma 05/21/2006 27
Yoko 05/21/2006 29
Gokyu 05/21/2006 35