DataPitStop » Indiana »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Rokyu (Yellow)
Kiyotsuke 05/04/2006 616
Rei 05/04/2006 624
Hajime 05/04/2006 635
Matte 05/04/2006 607
Dojo 05/04/2006 587
Sensei 05/04/2006 587
Seiza 05/04/2006 606
Anza 05/04/2006 750
Tsugi Ashi 05/04/2006 586
Ayumi Ashi 05/04/2006 640
Gi 05/04/2006 575
Judoka 05/04/2006 599
Tori 05/04/2006 516
Uke 05/04/2006 522
Hidari 05/04/2006 595
Migi 05/04/2006 600
Ukemi 05/04/2006 544
Koho Ukemi 05/04/2006 662
Zempo Kaiten Ukemi 05/04/2006 568
Randori 05/04/2006 606
Kata 05/04/2006 575
Shiai 05/04/2006 625
Tatami 05/04/2006 551
Osae Komi 05/04/2006 585
Toketa 05/04/2006 555
Ippon 05/04/2006 121
Waza-Ari 05/04/2006 59
Yuko 05/04/2006 78
Koka 05/04/2006 117
Sore made 05/04/2006 61
Rokkyu 05/04/2006 128
Hai 05/04/2006 137
Iie 05/04/2006 122
Onegai-shimasu 05/04/2006 121
Domo Arigato 05/04/2006 130
Gokyu (Orange)
Shido 05/21/2006 165
Hansoku Make 05/21/2006 144
Hantei 05/21/2006 173
Sono Mama 05/21/2006 160
Yoshi 05/21/2006 177
Shizen Hontai 05/21/2006 166
Jigo Hontai 05/21/2006 157
Kuzushi 05/21/2006 147
Tsukuri 05/21/2006 179
Kake 05/21/2006 150
Harai 05/21/2006 146
Gari 05/21/2006 349
Gake 05/21/2006 364
Hane 05/21/2006 180
Nage 05/21/2006 204
Waza 05/21/2006 155
Nage Waza 05/21/2006 128
Te 05/21/2006 183
Te Waza 05/21/2006 136
Ashi 05/21/2006 366
Ashi Waza 05/21/2006 365
O 05/21/2006 140
Ko 05/21/2006 162
Goshi/Koshi 05/21/2006 357
Koshi Waza 05/21/2006 130
O Goshi 05/21/2006 154
Soto 05/21/2006 154
Uchi 05/21/2006 156
OSoto Gari 05/21/2006 134
Ki 05/21/2006 147
Kiai 05/21/2006 145
Yonkyu (Green)
Yusei Gachi 05/21/2006 64
Hiki Wake 05/21/2006 50
Waza Ari Awasete Ippon 05/21/2006 54
Katame Waza 05/21/2006 47
Newaza 05/21/2006 49
Osaekomi Waza 05/21/2006 76
Shime/Jime 05/21/2006 50
Shime Waza 05/21/2006 52
Kansetsu Waza 05/21/2006 57
Ju 05/21/2006 55
Do 05/21/2006 71
Judo 05/21/2006 61
jujitsu 05/21/2006 70
Tokui Waza 05/21/2006 53
Bushido 05/21/2006 55
Budo 05/21/2006 59
Kyu 05/21/2006 47
Dan 05/21/2006 43
Yudansha 05/21/2006 44
Mudansha 05/21/2006 91
Yudanshakai 05/21/2006 59
Uchi Komi 05/21/2006 58
Sute Geiko 05/21/2006 54
Tandoku Renshu 05/21/2006 54
Sotai Renshu 05/21/2006 73
Kieiko 05/21/2006 93
Yonkyu 05/21/2006 52
Zarei 05/21/2006 53
Ritsurei 05/21/2006 56
Hiza 05/21/2006 41
Gatame 05/21/2006 75
Guruma 05/21/2006 49
Yoko 05/21/2006 47
Gokyu 05/21/2006 60